امروز : سه شنبه، ۲۶ تیر ۱۴۰۳

جدیدترین مطالب ارسالی سایت

فلسفه حرام بودن نگاه به نامحرم

انتشار در: 02 نوامبر 2015

فلسفه حرام بودن نگاه به نامحرم

یک سؤال اساسی و یک جواب منطقی

940811

سؤال:

از عالمی سوال شد:چه اشکالی دارد که انسان به جنس مخالف نگاه کند و لذت ببرد؟

 

پاسخ:

نگاه به حسن جمال جنس مخالف ضررهایی دارد که به طورخلاصه اشاره می شود:

۱ـ می بینی ، می خواهی، به وصالش نمی رسی، دچارافسردگی میشوی …!

۲ـ می بینی، شیفته می شوی، عیب ها را نمی بینی، ازدواج میکنی، طلاق می دهی!

۳ـ می بینی، دائم به او فکر می کنی، از یاد خدا غافل می شوی، از عبادت لذت نمی بری!

۴ـ می بینی ، با همسرت مقایسه می کنی،ناراحت می شوی، بداخلاقی می کنی!

۵ـ می بینی، لذت می بری، به این لذت عادت می کنی، چشم چران می شوی، در نظر دیگران خوار می گردی!

۶ـ می بینی ، لذت می بری، حب خدا در دلت کم می شود، ایمانت ضعیف می شود!

۷ـ می بینی ، عاشق می شوی، از راه حلال نمی رسی، دچار گناه میشوی!

لذا اسلام در یک کلمه می گوید :

«« نگاهت را از جنس مخالف نگاهدار »»

تعداد مشاهده : 2,189 بازدید
نويسنده : HamidReza

قضاوت

انتشار در: 25 جولای 2015

قضاوت

 

ra4-1416

 

ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺍﺳﺒﺎﺏﮐﺸﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ . ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺿﻤﻦ ﺻﺮﻑ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ، ﺯﻥ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﺍﺵ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺁﻭﯾﺰﺍﻥ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺧﺖﻫﺎﯼ ﺷﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ : ‏« ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺗﻤﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ. ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺪ ﭼﻄﻮﺭ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﺸﻮﯾﺪ . ﺍﺣﺘﻤﺎﻵ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮﺩﺭ ﻟﺒﺎﺱﺷﻮﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮﯼ ﺑﺨﺮﺩ .‏»

ﻫﻤﺴﺮﺵ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﮕﻔﺖ .

ﻫﺮﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﺯﻥ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻟﺒﺎﺱﻫﺎﯼ ﺷﺴﺘﻪﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻥ ﺁﻭﯾﺰﺍﻥ ﻣﯽﮐﺮﺩ ﺯﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﻫﻤﺎﻥ ﺣﺮﻑ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯽﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﯾﮏ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ، ﺭﻭﺯﯼ ﺍﺯ ﺩﯾﺪﻥ ﻟﺒﺎﺱﻫﺎﯼ ﺗﻤﯿﺰ ﺭﻭﯼ ﺑﻨﺪ ﺭﺧﺖ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﮔﻔﺖ :

‏« ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭼﻄﻮﺭ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﺸﻮﯾﺪ . ﻣﺎﻧﺪﻩﺍﻡ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺩﺭﺳﺖ ﻟﺒﺎﺱ ﺷﺴﺘﻦ ﺭﺍ ﯾﺎﺩﺵ ﺩﺍﺩﻩ »!

ﻣﺮﺩ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ: ‏« ﻣﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺻﺒﺢ ﺯﻭﺩ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪﻡ ﻭ ﭘﻨﺠﺮﻩﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮﺩﻡ »!

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭ ﺍﺳﺖ .

ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ، ﺁﻧﭽﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﭘﻨﺠﺮﻩﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﺩ . ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﯼ، ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﭼﻪ ﺫﻫﻨﯿﺘﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺍﺯ ﭼﻪ ﺯﺍﻭﯾﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﺴﺘﯿﻢ .

ﺑﻪﺟﺎﯼ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﺎﯾﺪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻗﺒﻼ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﻢ.

تعداد مشاهده : 1,601 بازدید
نويسنده : HamidReza